Kultura świata

Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji o odpowiedzialnej turystyce

Udostępnij

Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lekcji o odpowiedzialnej turystyce

2012-09-01

Fundacja "Kultury Świata" (Warszawa) wraz z Centrum Inicjatyw UNESCO (Wrocław) pragnie zaprosić nauczycieli do udziału w Konkursie na scenariusz lekcji o odpowiedzialnej turystyce.

Na zgłoszenia czekamy do 6 października 2012 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

Regulamin konkursu dla nauczycieli
na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci i młodzieży o odpowiedzialnej turystyce

I) POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Celem konkursu na najlepszy scenariuszy zajęć jest przybliżenie uczniom zagadnień związanych
z odpowiedzialną turystyką, rozwijanie postaw etycznych wśród dzieci i młodzieży oraz aktywizacja środowiska nauczycielskiego.
2. Tematem konkursu jest odpowiedzialna turystyka
3. Organizatorem konkursu dzięki dotacji z Fundacji „Edukacja dla Demokracji” jest Fundacja „Kultury Świata”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 15/607, 00-891 Warszawa, wraz ze Stowarzyszeniem Centrum Inicjatyw UNESCO, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 38.
4. Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji o Konkursie jest Marta Jackowska, Koordynatorka Projektu „Odpowiedzialna Turystyka w szkołach”, email: marta.jackowska@kulturyswiata.org.
5. Przedmiotem Konkursu są autorskie, nie zgłaszane do żadnych konkursów scenariusze poświęcone odpowiedzialnej turystyce, wykonane i nadesłane przez uczestników Konkursu.
6. Konkurs rozpocznie się w dniu 07.09.2012r. a zakończy w dniu 06.10.2012r.
7. Konkurs jest otwarty dla nauczycieli  ze szkół z całej Polski, a w szczególności z województwa dolnośląskiego.

 

II)  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być nauczyciele różnych przedmiotów ze szkół z całej Polski.
2. Od wszystkich uczestników wymagana jest pisemna zgoda na wykorzystanie prac (załącznik nr 1 - pobierz załącznik).
3. Każdy uczestnik może przesłać 1 pracę.
4. Format scenariusza jest dowolny, jednakże w pliku powinny się znajdować dane autora (imię i nazwisko, telefon, e-mail, nazwa i adres szkoły).
5. Scenariusze mogą obejmować jedną jednostkę lekcyjną lub cały cykl jednostek.
6. Zgłoszenia do Konkursu należy wysyłać przy użyciu poczty elektronicznej, na adres koordynatorki projektu i sekretarza konkursu, Marty Jackowskiej: marta.jackowska@kulturyswiata.org. 
7. Prace Konkursowe mogą być nadsyłane w terminie do dnia 06.10.2012, do godziny 20.
8. Biorąc udział w konkursie, uczestnik konkursu, oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanych prac konkursowych. Ponadto oświadcza, iż wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych organizatora.
9. Nadesłanie scenariuszy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich udostępnienie Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP za pośrednictwem Fundacji „Kultury Świata” na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, aby licencjonowany utwór mógł być kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także aby można było tworzyć utwory zależne.

10. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.


III) KRYTERIA OCEN i ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Prace konkursowe powinny być powiązane z tematyką odpowiedzialnej turystyki (więcej informacji: www.odpowiedzialna-turystyka.pl), wpisywać się w podstawę programową i być zgodne z zasadami edukacji globalnej (więcej informacji: http://fed.home.pl/teg). 
2. Oceny prac nadesłanych na konkurs dokonuje powołane przez organizatora jury, biorąc między innymi pod uwagę:
- czy scenariusz wpisuje się w podstawę programową
- czy scenariusz nawiązuje do tematu odpowiedzialnej turystyki
- czy scenariusz jest zgodny z zasadami edukacji globalnej
- czy scenariusz wykorzystuje aktywne metody pracy z uczniami
3. Spośród nadesłanych prac konkursowych Jury wybierze 4 zwycięskich autorów.
4. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. W uzasadnionych przypadkach Jury może odstąpić od przyznania nagrody bądź – za zgodą organizatora – przyznać dodatkową nagrodę.
5. Uczestnicy nadsyłają prace do 06.10.2012r. Wyłonienie zwycięzców powinno nastąpić w terminie do dnia 18.10.2012r., o czym Organizator poinformuje na stronie www.kulturyswiata.org. Nagrody zostaną przesłane pocztą.


IV. NAGRODY
1. Organizator konkursu przewiduje dla nagrody rzeczowe dla 4 zwycięskich autorów.
2. Do zwycięskich scenariuszy opracowane zostaną materiały pomocnicze (plansze edukacyjne), które zostaną przekazane na użytek placówek, z którymi współpracują nagrodzeni autorzy.

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie udziału do konkursu, poprzez przesłanie pracy konkursowej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.
2. Każdy uczestnik, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, zgłoszenia modyfikacji bądź wystąpienia o ich usunięcie.

 

Pobierz regulamin konkursu tu


 

Konkurs jest organizowany w ramach projektu: "Odpowiedzialna turystyka w szkołach"

Projekt jest współfinansowany z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP